Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Członkostwo w LGD

Zasady członkostwa w Stowarzyszeniu LGD "Owocowy Szlak"

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1.  członków zwyczajnych
2.  członków wspierających
3.  członków honorowych 

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być: 
a) osoba fizyczna, która:
-  jest pełnoletnia,
-  jest obywatelem polskim,
-  złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora,
-  akceptuje statut, cele i sposób działania Stowarzyszenia.
b) osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego [ ustawa z 7 marca 2007 (Dz. U. Nr 64, poz. 427) ] , która:
- akceptuje statut, cele i sposób działania Stowarzyszenia.
- wykonuje działalność związaną z realizacją celów Stowarzyszenia,
-  przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą deklarację przystąpienia do LGD,
-  złoży deklarację członkowską, wraz ze wskazaniem reprezentowanego sektora oraz wskazaniem osoby reprezentującej osobę prawną w LGD.

Jednostka samorządu terytorialnego będąca członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia jest reprezentowana w Stowarzyszeniu przez swój organ wykonawczy lub upoważnioną przez niego osobę. Nabycie i stwierdzenie utraty członkowstwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia  przyjętej zwykłą większością głosów. Członkowie zwyczajni w momencie przystąpienia do Stowarzyszenia określają swoją przynależność do jednej z trzech grup sektorowych: sektora społecznego, sektora gospodarczego lub sektora publicznego, co wynika ze statusu prawnego oraz stanu faktycznego. Osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, przestaje uczestniczyć w stowarzyszeniu i pełnić ewentualne funkcje w organach Stowarzyszenia po cofnięciu upoważnienia przez osobę prawną. Osoba prawna równocześnie wskazuje inną upoważnioną osobę.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:

1.    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3.    brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
4.    wstępu na imprezy kulturalne organizowane przez Stowarzyszenie,
5.    korzystania z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia,
6.    uczestniczenia głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym stowarzyszenia mogą zostać pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne po złożeniu wniosku do Zarządu Stowarzyszenia i pisemnym ustaleniu z Zarządem zasad wspierania Stowarzyszenia. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo:
a)    składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
b)    brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, na zaproszenie tych władz.
c)     członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków za zgodą zainteresowanej osoby.

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje z powodu:
a) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b) śmierci,
c) utraty osobowości prawnej przez członka Stowarzyszenia osobę prawną.
d) z powodu nie płacenia składek
2. wykluczenia przez Zarząd:
a) za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b) z powodu pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.