Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

LSR na lata 2009-2015

Podstawowym atrybutem podejścia Leader jest jego oddolny charakter. Zaangażowanie w Lokalnej Grupie Działania przedstawicieli różnych sektorów umożliwia dyskusję nad możliwymi działaniami na rzecz rozwoju danego obszaru. Ważne, by działania te były przemyślane, zhierarchizowane i odpowiednio skomponowane w czasie. Funkcję swoistego „przewodnika” dla Lokalnej Grupy Działania stanowi Lokalna Strategia Rozwoju.
Sporządzenie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” wynika zarówno z uregulowań prawnych zawartych w ustawie o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (warunek formalny ubiegania się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach osi 4), jak i przekonania, że dobrze opracowana strategia pozwala na lepsze zarządzanie posiadanymi zasobami i efektywniejszą realizację zamierzeń.
Podstawową zasadą w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju była zasada partnerstwa. Przejawia się to zarówno w składzie Stowarzyszenia (partnerstwo trójsektorowe), procesie opracowania dokumentu (zaangażowanie szerokiego kręgu społeczności lokalnych w konsultacje) oraz zaplanowanym procesie wdrażania (zintegrowany charakter przedsięwzięć, przewidziany proces aktualizacji dokumentu, działania z zakresu informacji i promocji). Takie podejście pozwoliło wypracowań przedsięwzięcia, które będą wspierały działania samorządów lokalnych wynikające z przypisanych im kompetencji ustawowych. Model taki pozwala również na wypracowanie dokumentu, z którym identyfikuje się społeczność lokalna. Na każdym etapie prac nad strategią LGD była wspierana przez ekspertów zewnętrznych, których podstawowymi zadaniami było czuwanie nad zagadnieniami metodologicznymi, przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych oraz redakcja ostatecznego tekstu. LSR zawiera wszystkie elementy wymagane wytycznymi Instytucji Zarządzającej Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w tym zakresie.
W trakcie prac wykorzystano istniejące opracowania strategiczne i planistyczne odnoszące się do obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. W ten sposób zapewniono spójność postanowień tych dokumentów z opracowaną Strategią. Głównym źródłem danych do opisu sytuacji społeczno-gospodarczej był Bank Danych Regionalnych.

27 maja 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została podpisana umowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Gwarantuje to, iż nasza LGD "Owocowy Szlak" w najbliższych latach będzie mogła rozdysponować pomiędzy lokalne podmioty 7 413 907,98 złotych dotacji do projektów, które będą wpisywać się w założenia stworzonej przez członków LGD Lokalnej Strategii Rozwoju.

O wspomniane wyżej środki będą mogły starać się podmioty z terenu gmin Chodel, Józefów nad Wisłą, Łaziska, Karczmiska, Opole Lubelskie, Poniatowa i Wilków, ponieważ taki obszar Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” obejmuje swym zasięgiem. Dotacje są przeznaczone głównie na projekty realizowane na obszarach wiejskich.

Cała pula dotacji została wstępnie podzielona na cztery typy operacji:

    * „Odnowa i rozwój wsi” – działanie, w którym o środki będą mogły aplikować przede wszystkim gminy (oraz stowarzyszenia posiadające status opp) na realizację nieco większych inwestycji na wsiach. Na dofinansowanie projektów w ramach tego działania zarezerwowano kwotę 5 781 870,00 zł.
    * „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - działanie, którego celem jest wsparcie projektów rozwojowych podejmowanych przez mikroprzedsiębiorców działających na terenie wsi oraz dla tych, którzy będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą. Na dotacje zaplanowano 841 390,78 zł.
    * „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – działanie skierowane do rolników, nastawione na wspieranie projektów, których celem jest dywersyfikacja działalności podmiotu w kierunku branż niezwiązanych z rolnictwem. Na to działanie zarezerwowano 1 141 390,78  zł.
    * „Małe projekty” – działanie, w ramach którego o środki będą mogli ubiegać się niemal wszyscy (organizacje, grupy nieformalne, a nawet osoby fizyczne) na niewielkie operacje z maksymalnym dofinansowaniem na poziomie 50 000 złotych. Na dofinansowanie małych projektów, które ogólnie mówiąc mają służyć rozwojowi społeczności lokalnej, przewidziano 4 649 256,18 zł.

Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.