Menu

Lokalna Grupa Działania
"Owocowy Szlak"

 

Adres Biura:

Opole Lubelskie
ul. Lubelska 4
tel. 81 827 72 32
tel/fax 81 827 72 31
email: lgd.opolelubelskie@gmail.com

 

Ogłoszenie Nr 2/2016/OW

Data zamieszczenia informacji na stronie: 30.12.2016r.

 

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

 

Ogłoszenie Nr 2/2016/OW

 

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej podniesienia wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdowocowyszlak.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD „Owocowy Szlak” w terminie      3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp.

Numer przedsięwzięcia

Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR)

Limit środków w naborze (zł)

Forma wsparcia

 

 

1.

 

 

2.4.2

 

Podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1  pkt. 1 rozporządzenia*

 

 

50 000,00 zł

 

Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy jest nie wyższa niż 95% kosztów kwalifikowanych.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

 

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Cel ogólny 2 Obszar LGD atrakcyjny turystycznie z rozwiniętymi specjalistycznymi i innowacyjnymi usługami wykorzystującymi dziedzictwo, zasoby lokalne, środowisko i kapitał społeczny

Cel szczegółowy 2.4 Tworzenie i promocja sieciowych usług turystycznych

Przedsięwzięcie 2.4.2 Podniesienie wiedzy i kompetencji osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej

 

Planowane do osiągnięcia wskaźniki:

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: liczba szkoleń i przedsięwzięć dla osób świadczących usługi turystyczne w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej – 5 sztuk
 • rezultatu: liczba osób przeszkolonych w zakresie promocji oraz współpracy sieciowej – 50 osób

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • organizację szkolenia dotyczącego budowania sieciowego produktu turystycznego dla grupy 20 osób w ilości 16 godzin (2 dni po 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie zatrudniony wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały).
 • organizację szkolenia dotyczącego promocji produktów i ofert turystycznych dla grupy 20 osób w ilości 16 godzin (2 dni po 8 godzin). W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie wynajęta wyposażona w rzutnik, i flipchart sala szkoleniowa, zostanie zamówiony catering (obiad: pierwsze i drugie danie oraz przerwa kawowa: kawa, herbata, sok, woda, ciastka), zostanie wynajęty wykwalifikowany i doświadczony wykładowca oraz zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały).
 • organizację wyjazdu studyjno – szkoleniowego dotyczącego dobrych praktyk w funkcjonowaniu turystycznych produktów sieciowych (np. ekomuzeum, sieć zagród edukacyjnych, wioska tematyczna itp.) dla 20 osób w ilości 2 dni. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej, zostanie zapewniony transport grupy (na miejsce i po obiektach) – maksymalna odległość od Opola Lubelskiego 200 km w jedną stronę, zostanie zapewnione pełne wyżywienie dla uczestników (śniadania, obiady, kolacje, przerwy kawowe oraz degustacje produktów lokalnych), zostaną zapewnione noclegi dla uczestników w hotelu minimum 3 gwiazdkowym lub pensjonacie odpowiadającym standardowi hotelu 3 gwiazdkowego (1 nocleg dla 20 osób), zostaną zapewnione bilety wstępu do obiektów wchodzących w skład produktu sieciowego (minimum 7 obiektów), zostanie zapewniony wykładowca, który przedstawi produkt turystyczny i opowie o jego genezie i funkcjonowaniu, zostaną zapewnione materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, wydruki prezentacji oraz inne materiały przekazane przez wykładowcę, teczka na materiały), zostanie zapewniony przewodnik dla grupy.
 • organizację warsztatów praktycznych dotyczących funkcjonowania produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD „Owocowy Szlak” dla grupy 20 osób w ilości 24 godzin (3 dni po 8 godzin). W ramach zadania zostaną utworzone dwa przykładowe produkty sieciowe utworzone przez uczestników warsztatów w podziale na dwie grupy 10 osobowe. Produkt zostanie przetestowany przez uczestników, każda grupa testuje jeden produkt. Warsztaty zakończą się podsumowaniem i spisaniem poradnika dotyczącego budowania produktu sieciowego oraz promocji oferty turystycznej. Poradnik zostanie opracowany w wersji elektronicznej. W ramach zadania zostanie przeprowadzona rekrutacja grupy docelowej oraz rekrutacja obiektów turystycznych funkcjonujących na terenie LGD, zapewnionych zostanie 2 wykładowców, sala szkoleniowa na 4 godziny pierwszego dnia i 8 godzin drugiego dnia, transport dla dwóch grup 10 osobowych (maksymalna ilość kilometrów dla jednej grupy 150 km), wyżywienie (obiady składające się z pierwszego i drugiego dania, przerwy kawowe składające się z kawy, herbaty, wody, soku, ciastek, kolacja drugiego dnia), materiały szkoleniowe (notatnik, długopis, teczka na materiały, przygotowane przez wykładowcę).
 • organizację wyjazdu na targi turystyczne w celu pokazania dobrych praktyk w zakresie promocji produktów turystycznych dla grupy 20 osób – 1 dzień. W ramach zadania zostanie zapewniony transport na targi (np. w Kielcach lub Warszawie), zostanie zapewnione wyżywienie uczestników (obiad składający się z pierwszego i drugiego dania, przerwa kawowa składająca się z kawy, herbaty, wody, soku i ciastek), zostaną zapewnione bilety wstępu dla wszystkich uczestników oraz zostanie zapewniona osoba, która będzie przewodnikiem i opiekunem grupy.

 

 1. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 31 grudnia 2016 do 30 stycznia 2017 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.

Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”,

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

 1. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

 1. Kryteria wyboru operacji.

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie  www.lgdowocowyszlak.pl w zakładce „Nabory wniosków w ramach PROW 2014-2020” / Nabór wniosków Nr 2/2016/OW

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 23 pkt., tj. 11,5 pkt.

 1. Informacja o wymaganych dokumentach:
 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
 1. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 2. osób prawnych:
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
 1. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
 2. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdowocowyszlka.pl w zakładce Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020/ Nabór wniosków Nr 2/2016/OW tj:

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia,
 • Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD „Owocowy Szlak”
 • kryteria wyboru operacji
 • wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta
 • procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych

 

Załączniki:

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy

 

Formularz biznesplanu

 

Generator wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu

 

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

 

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

 

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa

 

Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa

 

Formularz umowy o przyznanie pomocy

 

Załącznik nr 1 do umowy - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji

 

Załącznik nr 2 do umowy - wykaz działek ewidencyjnych

 

Załącznik nr 3 do umowy - zasady konkurencyjności wydatków

 

Załącznik nr 4 do umowy - wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020

 

Załącznik nr 5 do umowy - kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych

 

Załącznik nr 5 A do umowy - kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020)

 

Formularz wniosku o płatność

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 


Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.